فهرست مقاله های علمی - شرکت فنی مهندسی آزما فناوری ایرانیان

باز کردن پیچ اصلی کاور دستگاه

قسمت Spring Sleeve را نگه داشته تا از خارج شدن و افتادن این قسمت جلوگیری شود. در ادامه فریم اصلی دستگاه را به آرامی از قسمت بالایی دستگاه در می آوریم.

پیچ قسمت Load adjusting را تا وقتی که قسمت صلیبی شکل از آنجا آزاد شود می چرخانیم.

سیستم را برعکس کرده و پیچ Lock nut را باز می کنیم و قسمت Full Scale adjusting screw  را خارج می کنیم. دقت شود که در حین بر عکس کردن مراقب باشیم قسمت های Spring  و Plunger از جای خود خارج نشوند.

ایندنتور جدید را به صورتی که 5 میلی متر از آن خارج باشد در سیستم قرار داده و پیچ full scale adjusting  را سفت میکنیم.

روی یک صفحه شیشه ای تست را انجام داده تا ماکزیمم عدد خوانده شده به 100±1 برسد. و برای این تنظیم با پیچ full scale adjusting کار می کنیم. احتیاط شود که عدد سختی از 110 بالاتر نرود که در این صورت به نمایشگر دستگاه آسیب می رسد.

قسمت Lock nut را می بندیم و سپس مجددا اندازه full scale  را بررسی می کنیم.

بازبینی مجدد و کالیبراسیون (در صورت نیاز)

بستن کامل سیستم و بازرسی سیستم

 

 

info@afi-co.com  021 22325560-3