امروزه روشهای مختلف آنالیز و تست خواص مختلف مواد به منظور کمک به محققین ارگان های مختلف از جمله دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دیگر مراکز تحقیقاتی به سرعت در حال رشد و پیشرفت می باشد. با توجه به موارد مذکور، بخش آنالیز و تست شرکت آزما فناوری ایرانیان در کنار ارائه سیستم های مختلف آنالیز مواد، بهترین روش آنالیز و بررسی خواص مواد را به منظور دستیابی به بهترین نتیجه نیز بر ارئه می نماید. همچنین این شرکت با بکارگیری نیروهای متخصص در زمینه انالیز مواد، بهترین نوع تست و روش آنالیز مربوط به هر ماده را نیز پیشنهاد می نماید.

 

Description of the TestAnalyze code
Atomic Absorption Spectrometer
Analyzing below elements in ppm range:
Al, Ag, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Pb
A1
X-ray Florescence Spectrometer (XRF)
this method measure all the below elements which are in ppm range:
S, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Zr, Nb, Mo, Ba, W, Pb, La, Ce
X1
X-ray Diffraction pattern (XRD)
Scanning the samples between 4 to 90 degrees
X2
Mechanical material testing such as wear testing, tensile testing and bending testing M1
Material Micro Hardness test
Measurement accuracy: 0.5 vikers
Hardness testing method: knop and vikers
M2
Gas chromatography (GC) G1
High performance liquid chromatography (HPLC) H1
info@afi-co.com  021 22325560-3