سیستم­ های تست آنالیتیکال (شیمی تجزیه و آنالیز عنصری)

با توجه به نیاز روز افزون آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف کشور به آنالیز دقیق عناصر و فازهای مختلف ترکیبات شیمیایی و همچنین نیاز ضروری این گونه مراکز تحقیقاتی به تعمیرات، اقلام مصرفی و ملحقات مربوط به این گونه سیستمهای تست و آنالیز پیشرفته مواد؛ یکی از اهداف شرکت آزما فناوری ایرانیان براورده ساختن اینگونه نیازهای مراکز تحقیقاتی کشور از طریق تعامل با کمپانی های معتبر ساخت اینگونه سیستمها می باشد. برخی از سیستمها و قطعات پر مصرف قابل تامین، نصب و آموزش عبارتند از:

 

info@afi-co.com  021 22325560-3