1 دستگاه HPLC مدل 1260 (با دتکتور UV-VIS)
2 دستگاه HPLC مدل 1525 (با دتکتور UV-VIS)
3 دستگاه GC مدل 7890 (با دتکتور FID)
4 دستگاه ICP مدل Vista Pro
5 دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 2950
6 دستگاه FTIR مدل Spectrum 2
7 دستگاه FTIR کمپانی Bruker مدل Tenso 27
8 انواع میکروسکوپ های دو چشمی و سه چشمی ساخت امریکا
9 نیتروژن ژنراتور Schmidlin سوئیس
1 تمامی لامپ های هالوکاتود دستگاه جذب اتمی، ساخت کمپانی Photron استرالیا
2 لامپ هالوکاتود مس دستگاه جذب اتمی
3 اقلام کروماتوگرافی از قبیل ستون ها، سرنگ همیلتونی، سپتوم، ویال و ...
4 لامپ های HPLC
5 ملحقات سیستم ICP از قبیل Torch، Nebulizer، RF Coil و ...
info@afi-co.com  021 22325560-3